header

Met dank aan onze vrienden van de Eishin Ryu Dojo in Melsbroek voor de toestemming voor het ter beschikking stellen van dit bericht.

Vertaling

img
Esaka Sensei.

De martiale kunst die we beoefenen noemt Iaido, en niet Iaijutsu. "Do" in het Engels is het equivalent van "Weg", en dus zijn er enkele elementen die Iaido doen verschillen van Iaijutsu.

Het meest belangrijke element van een "Do" is "Jin", wat vertaald kan worden als menselijk medeleven; met andere woorden het rekening houden met elkaar en met elkaar opschieten. Wanneer een groep van Iaido beoefenaars niet goed met elkaar overweg kan, is deze groep een zwakke vereniging. Wanneer deze groep echter een sterke, hechte band heeft met elkaar, des te sterker zal de vereniging zijn.

Een belangrijk aspect van Japanse Budo dat mensen van andere naties moeten onthouden is het respect voor anderen. Tijdens de beoefening van Iaido, zal iemand zijn sempai (senior student) altijd de sempai van deze persoon blijven. Het is irrelevant of een persoon een hogere Dan graad haalt dan zijn sempai door omstandigheden, bijvoorbeeld door een kwetsuur waardoor de sempai een tijd niet in staat is om te trainen.

Het respecteren van de positie van anderen is van uiterst belang. Dit betekent niet alleen het respecteren van je eigen sensei, maar van ieder lid van de dojo. Het toelaten dat persoonlijke meningsverschillen op een negatieve manier de eenheid van de dojo beïnvloedt, zal een zwakke vereniging als gevolg hebben. Als resultaat zal dit leiden tot een declinatie in Iaido beoefenaars. Met elkaar opschieten en respect hebben voor elkaar is een manier om ervoor te zorgen dat Iaido door meer en meer personen beoefend zal worden, waardoor de overdracht naar de volgende generaties verzekerd wordt.

Op deze manier kan een persoon zich ervan verzekeren dat hij de goedheid van zijn sensei - en de goedheid van al de personen in het verleden die hun leven hebben toegeweid aan Iaido - terug betaalt.

- - Esaka Sensei (10e Dan Hanshi MJER; Vice President ZNIR).

Origineel bericht

img
Kinkakuji - Zen tempel.

The martial art that we are practicing is called Iaido, and not Iaijutsu. "Do" in English is equivalent to "Way", and thus there are certain elements that make Iaido different from Iaijutsu.

The most important element of a "Do" is "Jin", which can be translated as human compassion, i.e., thinking of others and getting along with each other. If a group of Iaido practitioners don't get along with each other, that group will be a weak "organization"; however, the better a group gets along with each other, the stronger it will be.

One aspect of Japanese Budo that people from other nations have to keep in mind is respect for others. When doing Iaido, one's sempai (senior student) is always one's sempai, no matter if one gets a higher dan than one's sempai due to certain circumstances, for example, if one's sempai gets an injury and can't practice for a while.

Respect other people's position is of the utmost importance. This means respecting not only your own sensei, but all the other members of your dojo - letting personal differences negatively affect the unity of your dojo or group will result in a weaker organization, which will ultimately lead to less people doing Iaido. Getting along with one another is a way of ensuring that Iaido will be practiced by more and more people, and will be passed onto future generations.

That way one can be assured of repaying one's sensei's kindness and the kindness of all the people in the past who dedicated their lives to Iaido.

- - Esaka Sensei (10th Dan Hanshi MJER; Vice President ZNIR)

Terug naar top
header
header
Agenda
Evenementen
Foto gallery
Nieuws archief
Online artikels
Site map